22 Lỗi thường gặp trong quá trình complie PHP

Article ID: 212
Cập nhật gần nhất: 02 Th03, 2019

Trong quá trình complie PHP, các bạn có thể gặp một số lỗi sau, dưới đây là 22 lỗi complie PHP thườn gặp nhất mà hostvn ghi nhận được

Lỗi 1 :

checking for BZip2 support… yes
checking for BZip2 in default path… not found
configure: error: Please reinstall the BZip2 distribution

Cách xử lý:

yum install bzip2-devel

Lỗi 2:

checking for cURL support… yes
checking if we should use cURL for url streams… no
checking for cURL in default path… not found
configure: error: Please reinstall the libcurl distribution -
easy.h should be in /include/curl/

Cách xử lý:

yum install curl-devel

Lỗi 3:

checking for fabsf… yes
checking for floorf… yes
configure: error: jpeglib.h not found.

checking for fabsf… yes
checking for floorf… yes
checking for jpeg_read_header in -ljpeg… yes
configure: error: png.h not found.

Cách xử lý:

yum install libpng-devel

Lỗi 4:

checking for curl_multi_strerror in -lcurl… yes
checking for QDBM support… no
checking for GDBM support… no
checking for NDBM support… no
configure: error: DBA: Could not find necessary header file(s).

Cách xử lý:

yum install db4-devel

Lỗi 5:

checking for png_write_image in -lpng… yes
If configure fails try –with-xpm-dir=

configure: error: freetype.h not found.

Cách xử lý:

Fix: Reconfigure your PHP with the following option.
–with-xpm-dir=/usr

Lỗi 6:

checking for png_write_image in -lpng… yes
configure: error: libXpm.(a|so) not found.

Cách xử lý:

yum install libXpm-devel

Lỗi 7:

checking for bind_textdomain_codeset in -lc… yes
checking for GNU MP support… yes
configure: error: Unable to locate gmp.h

Cách xử lý:

yum install gmp-devel

Lỗi 8:

checking for utf8_mime2text signature… new
checking for U8T_DECOMPOSE…
configure: error: utf8_mime2text() has new signature, but U8T_CANONICAL is missing. This should not happen. Check config.log for additional information.

Cách xử lý:

yum install libc-client-devel

Lỗi 9:

checking for LDAP support… yes, shared
checking for LDAP Cyrus SASL support… yes
configure: error: Cannot find ldap.h

Cách xử lý:

yum install openldap-devel

Lỗi 10:

checking for mysql_set_character_set in -lmysqlclient… yes
checking for mysql_stmt_next_result in -lmysqlclient… no
checking for Oracle Database OCI8 support… no
checking for unixODBC support… configure: error: ODBC header file ‘/usr/include/sqlext.h’ not found!

Cách xử lý:

yum install unixODBC-devel

Lỗi 11:

checking for PostgreSQL support for PDO… yes, shared
checking for pg_config… not found
configure: error: Cannot find libpq-fe.h. Please specify correct PostgreSQL installation path

Cách xử lý:

yum install postgresql-devel

Lỗi 12:

checking for sqlite 3 support for PDO… yes, shared
checking for PDO includes… (cached) /usr/local/src/php-5.3.7/ext
checking for sqlite3 files in default path… not found
configure: error: Please reinstall the sqlite3 distribution

Cách xử lý:

yum install sqlite-devel

Lỗi 13:

checking for utsname.domainname… yes
checking for PSPELL support… yes
configure: error: Cannot find pspell

Cách xử lý:

yum install aspell-devel

Lỗi 14:

checking whether to enable UCD SNMP hack… yes
checking for default_store.h… no

checking for kstat_read in -lkstat… no
checking for snmp_parse_oid in -lsnmp… no
checking for init_snmp in -lsnmp… no
configure: error: SNMP sanity check failed. Please check config.log for more information.

Cách xử lý:

yum install net-snmp-devel

Lỗi 15:

checking whether to enable XMLWriter support… yes, shared
checking for xml2-config path… (cached) /usr/bin/xml2-config
checking whether libxml build works… (cached) yes
checking for XSL support… yes, shared
configure: error: xslt-config not found. Please reinstall the libxslt >= 1.1.0 distribution

Cách xử lý:

yum install libxslt-devel

Lỗi 16:

configure: error: xml2-config not found. Please check your libxml2 installation.

Cách xử lý:

yum install libxml2-devel

Lỗi 17:

checking for PCRE headers location… configure: error: Could not find pcre.h in /usr

Cách xử lý:

yum install pcre-devel

Lỗi 18:

libtool: link: cannot find the library `/usr/lib/libidn.la’ or unhandled argument `/usr/lib/libidn.la’
make: *** [sapi/cgi/php-cgi] Error 1

Cách xử lý:

cd /usr/src/
wget http://ftp.gnu.org/gnu/libidn/libidn-1.26.tar.gz
tar -zvxf libidn-1.26.tar.gz
cd libidn-1.26
./configure
make
make install
ln -s /usr/local/lib/libidn.la /usr/lib/libidn.la

Lỗi 19:

libtool: link: `/usr/lib/libxml2.la’ is not a valid libtool archive
make: *** [ext/xsl/xsl.la] Error 1

Cách xử lý:

cd /usr/src/
wget ftp://xmlsoft.org/libxml2/libxml2-2.7.3.tar.gz
tar -zvxf libxml2-2.7.3.tar.gz
cd libxml2-2.7.3
./configure –prefix=/usr
make
make install

Lỗi 20:

configure: error: Your t1lib distribution is not installed correctly. Please reinstall it.

Cách xử lý:

yum install t1lib-devel.x86_64

Lỗi 21:

configure: error: mcrypt.h not found. Please reinstall libmcrypt.

Cách xử lý:

yum install libmcrypt-devel.x86_64

Lỗi 22:

configure: error: Cannot find libtidy

Cách xử lý:

yum install libtidy libtidy-develArticle ID: 212
Cập nhật gần nhất: 02 Th03, 2019
Lần sửa đổi: 1
Lượt xem: 2406
print  In ra email  Subscribe email  Mail cho bạn bè share  Chia sẻ pool  Add to pool
Trước     Tiếp theo
Tại sao vps linux hiển thị thiếu dung lượng RAM ?       Cấu hình và sử dụng chức năng scan malware với...