Admin là gì?

Article ID: 1003
Cập nhật gần nhất: 01 Th08, 2023

Admin là gì?

- Admin là từ viết tắt của ''Adminnistrator'' dịch ra là người quản trị hay là quản trị viên. Đây là quyền cao nhất đối với quản lý viên. Với các website thì admin là người điều hành. Admin chủ yếu online là chính với nhiều kiểu khác nhau như Admin website, diễn đàn, fanpage, blog,..

Admin là nghề gì?

- Admin phải là công việc quản trị điều hành các công việc, trong bộ phận hoặc tổ chức nào đó

- Admin ngoài đời thường là người thường năms chức trưởng phòng nhân sự hoặc trợ lý cho giám đốc. Những người này thường có quyền lực gần tuyệt đối tại các bộ phận nhân sự trong công ty.

- Sale Admin là công việc điều hành bán hàng và giám sát bán hàng.

Vai trò, nhiệm vụ và chức năng của Admin?

* Quyền hạn:

- Adminnistrator(Admin) Có tất cả quyền hạn trong hệ thống. Mọi quyết định của Admin là cao nhất, các thành iên có nghĩa vụ phải thi hành theo điều lệ admin đặt ra. 

*Chức năng & Nhiệm vụ

- Chức năng của Admin là làm điều hành chung trong toàn bộ hệ thống, là người có quyền cao nhất trong hệ thống có chức năng quản lý và phát triển hệ thống. Admin sẽ có trách nghiệm hoàn toàn về mặt nhân sự, kỹ thuật và một số vấn đề hỗ trợ các thành viên. Đảm bảo cho hệ thống vận hành một cách tốt nhất, mọi quyết định đều phải thông qua ý kiến của Admin

Kết luận:  Admin có vai trò quan trọng trong quá trình hoạt động của mọi hệ thống. Họ quản trị, xem xét điều phối và kiểm soát toàn bộ quy trình hoạt động, sử dụng những thông tin để phân tích và đưa ra những chiến lược cho phù hợp. Admin là người chịu toàn bộ trách nhiệm, là người xét duyệt toàn bộ hệ thống.

Article ID: 1003
Cập nhật gần nhất: 01 Th08, 2023
Lần sửa đổi: 1
Lượt xem: 0