Bảo vệ file và thư mục trên Linux

Article ID: 685
Cập nhật gần nhất: 29 Th09, 2020

Thông thường bạn sử dụng chmod để phân quyền file trên Linux. Bài viết này HOSTVN sẽ hướng dẫn các bạn 1 cách khác đó là sử dụng chattr.

chattr (Change Attribute) là lệnh cho phép bạn thay đổi thuộc tính của file giúp bảo vệ file khỏi bị xóa hoặc ghi đè cho dù bạn có đang sử dụng quyền root.

Cú pháp sử dụng như sau:

# chattr [operator] [flags] [filename]

Operator:

  • +: Thêm thuộc tính cho file
  • -: Gỡ bỏ thuộc tính khỏi file
  • =: Giữ nguyên thuộc tính của file

Flag:

  • i (immutable): không thể đổi tên, không thể tạo symlink, không thể thực thi, không thể ghi.
  • a (append only):không thể đổi tên, không thể tạo symlink, không thể thực thi, chỉ có thể nối thêm nội dung vào file.

Trên đây là 1 Flag cơ bản, chattr còn rất nhiều Flag khác.

Ngoài ra chattr cũng có thể áp dụng cho thư mục, lệnh sử dụng cũng tương tự.

Chúc bạn thành công!

Article ID: 685
Cập nhật gần nhất: 29 Th09, 2020
Lần sửa đổi: 1
Lượt xem: 0