Cách giảm dung lượng file log mysql hoặc disable log mysql

Article ID: 220
Cập nhật gần nhất: 02 Th03, 2019

Đầu tiên bạn đăng nhập ssh vào server và mở file /etc/my.cnf

Tìm đến dòng

log_bin = /var/log/mysql/mysql-bin.log

Bạn có thể bỏ dòng này nếu không muốn ghi log mysql

Hoặc thêm vào 2 dòng sau nếu chưa có  (chỉ cho phep ghi log 10 ngày và ghi không quá 100MB)

expire_logs_days = 10
max_binlog_size = 100M

Lưu file my.cnf lại và khởi động lại dịch vụ mysql bằng lệnh sau

service mysql restart

Chúc các bạn thành công

Article ID: 220
Cập nhật gần nhất: 02 Th03, 2019
Lần sửa đổi: 3
Lượt xem: 2519