Cách giảm dung lượng file log mysql hoặc disable log mysql

Article ID: 220
Cập nhật gần nhất: 02 Th03, 2019

Đầu tiên bạn đăng nhập ssh vào server và mở file /etc/my.cnf

Tìm đến dòng

log_bin = /var/log/mysql/mysql-bin.log

Bạn có thể bỏ dòng này nếu không muốn ghi log mysql

Hoặc thêm vào 2 dòng sau nếu chưa có  (chỉ cho phep ghi log 10 ngày và ghi không quá 100MB)

expire_logs_days = 10
max_binlog_size = 100M

Lưu file my.cnf lại và khởi động lại dịch vụ mysql bằng lệnh sau

service mysql restart

Chúc các bạn thành côngArticle ID: 220
Cập nhật gần nhất: 02 Th03, 2019
Lần sửa đổi: 3
Lượt xem: 2519
print  In ra email  Subscribe email  Mail cho bạn bè share  Chia sẻ pool  Add to pool
Trước     Tiếp theo
Hướng dẫn cài đặt OpenLitespeed và Wordpress bằng...       Hướng dẫn sử dụng PuTTY để SSH vào VPS