Cài đặt maldet (Linux Malware Detect – LMD)

Article ID: 4
Cập nhật gần nhất: 30 Th06, 2014

Để cài đặt maldet, đầu tiên bạn cần đăng nhập vào VPS/Server sử dụng phương thức SSH bằng phần mềm putty. Sau đó, hãy bắt đầu gõ dòng lệnh để tải về:

# wget http://www.rfxn.com/downloads/maldetect-current.tar.gz

Giải nén:

# tar xfz maldetect-current.tar.gz

Truy cập vào thư mục vừa giải nén:

# cd maldetect-*

Và bắt đầu cài đặt bằng lệnh sau:

# ./install.sh

Một số thông tin hiện ra, và khi cài đặt thành công, bạn sẽ nhìn thấy các thông tin tương tự dưới đây:

maldet(5206): {sigup} performing signature update check...
maldet(5206): {sigup} local signature set is version 201205035915
maldet(5206): {sigup} latest signature set already installed

Hãy nhớ vị trí file cấu hình cho phần mềm sẽ nằm tại /usr/local/maldetect/conf.maldet nhé!

Như vậy, bạn đã cài đặt xong phần mềm maldet.

Article ID: 4
Cập nhật gần nhất: 30 Th06, 2014
Lần sửa đổi: 4
Lượt xem: 2253