Hướng dẫn bật phương thức PUT trên DirectAdmin sử dụng Custombuild 2.0

Article ID: 381
Cập nhật gần nhất: 02 Th03, 2019

Mặc định, DirectAdmin 1.52 trở lên sẽ chưa được bật phương thức PUT.

Để thực hiện bật giao thức PUT, các bạn thao tác gõ lệnh tại giao thức SSH như sau: 

Di chuyển tới thư mục /usr/local/directadmin/custombuild

cd /usr/local/directadmin/custombuild

sửa file option.conf

nano option.conf

Và tìm tới dòng

http_methods=GET:HEAD:POST

Sửa thành

http_methods=GET:HEAD:POST:PUT

Sau đó lưu lại và thực hiện câu lệnh sau

Tuỳ vào webserver hiện tại đang cấu hình là gì để sử dụng câu lệnh tương ứng

./build nginx_apache

hoặc lệnh

./build apache

sau đó gõ tiếp lệnh:

./build rewrite_confs

Quá trình build lại cấu hình sẽ mất khoảng từ 5-15 phút tuỳ vào cấu hình của máy chủ nên bạn vui lòng đợi cập nhật cấu hình.

Chúc các bạn thành công !

Article ID: 381
Cập nhật gần nhất: 02 Th03, 2019
Lần sửa đổi: 2
Lượt xem: 29
Tags