Hướng dẫn cài đặt Directadmin trên Server/VPS sử dụng hệ điều hành CentOS

Article ID: 332
Cập nhật gần nhất: 02 Th03, 2019

Để cài được Directadmin trên Server/VPS sử dụng hệ điều hành CentOS, trước mắt anh cần chuẩn bị:

  1. Client ID, license ID (Gọi chung là License)
  2. Server (VPS) sạch (Chưa cài gì) và có ít nhất 1 địa chỉ IP Publish và kết nối được mạng

Các bước cài đặt:

  1. Update Server(VPS) và cài đặt các gói cần thiết

Chú ý: Bạn cần đăng nhập bằng tài khoản root, hoặc nếu đăng nhập bằng tài khoản khác thì dùng lệnh su để chuyển sang tài khoản root.

Update:

# yum -y update

Cài đặt các gói cần thiết trước khi cài đặt Directadmin

*CentOS 5,6

# yum -y install wget gcc gcc-c++ flex bison make bind bind-libs bind-utils openssl openssl-devel perl quota libaio \
libcom_err-devel libcurl-devel gd zlib-devel zip unzip libcap-devel cronie bzip2 cyrus-sasl-devel perl-ExtUtils-Embed \
autoconf automake libtool which patch mailx bzip2-devel lsof glibc-headers kernel-devel expat-devel db4-devel

*CentOS 7
 

# yum install wget gcc gcc-c++ flex bison make bind bind-libs bind-utils openssl openssl-devel perl quota libaio \
libcom_err-devel libcurl-devel gd zlib-devel zip unzip libcap-devel cronie bzip2 cyrus-sasl-devel perl-ExtUtils-Embed \
autoconf automake libtool which patch mailx bzip2-devel lsof glibc-headers kernel-devel expat-devel

# yum -y install psmisc net-tools systemd-devel libdb-devel perl-DBI xfsprogs rsyslog logrotate crontabs file

2. Cài đặt Directadmin

Đăng nhập root và tải tập tin setup.sh

# wget http://www.directadmin.com/setup.sh

Thay đổi quyền trên file setup.sh

# chmod 755 setup.sh

Chạy tập lệnh cài đặt Directadmin:

# ./setup.sh

Bạn sẽ được nhắc nhập số client ID, license ID và tên máy chủ lưu trữ. 
Lưu ý: Tên máy chủ lưu trữ không được giống với tên miền chính. Ví dụ như hostvn.net không phải là tên máy chủ tốt.Có thể lấy server.hostvn.net..... Có cùng một tên máy chủ lưu trữ / tên miền chính sẽ gây ra vấn đề e-mail và FTP. Ngoài ra, hãy đảm bảo rằng tên máy chủ sẽ giải quyết khi bạn thiết lập DNS.

Tham khảo chi tiết tại: https://www.directadmin.com/installguide.php

Chúc bạn thành công.

Article ID: 332
Cập nhật gần nhất: 02 Th03, 2019
Lần sửa đổi: 1
Lượt xem: 208
Tags