Hướng dẫn cấu hình sử dụng Email trên Cpanel

Article ID: 787
Cập nhật gần nhất: 06 Th10, 2021

Khi các bạn đăng ký dịch vụ hosting mà muốn sử dụng email đăng ký theo tên miền trên hosting. Các bạn có thể sử dụng dịch vụ Email trên cPanel để gửi và nhận như. Bài viết này, HOSTVN sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình các bản ghi Email để sử dụng email trên hosting.

Lưu ý: HOSTVN sẽ không cam kết hoặc đảm bảo quá trình gửi nhận email khi sử dụng email trên hosting. Vì cơ chế của shared hosting là sử dụng chung nhiều khách hàng trên cùng một địa chỉ máy chủ gửi email,  việc một khách hàng trong cùng hệ thống cố tình lạm dụng spam email để gửi thư quảng cáo, marketing sẽ làm ảnh hưởng tới nhiều khách hàng khác trong cùng hệ thống. Khi đó email của Anh/Chị khi gửi sẽ bị đánh giá spam hoặc bị chặn trên máy chủ của người nhận.

Hướng dẫn cấu hình sử dụng Email trên Cpanel

Cách 1: Sử dụng trực tiếp NS (Nameserver) của hosting

Khi sử dụng NS (Nameserver) của hosting, các bạn sẽ sử dụng trực tiếp các bản ghi trên hosting mà không cần phải cấu hình. Nameserver của hosting sử dụng tại HOSTVN sẽ có dạng: nsXX.hostvn.net, VDns08.hostvn.net & ns09.hostvn.net. Nếu cần hỗ trợ về thông tin Nameserver của hosting, các bạn vui lòng liên hệ tới kỹ thuật của HOSTVN để nhận thông tin Nameserver.

Sau khi đã trỏ NS về NS của hosting, bây giờ tên miền của các bạn sẽ nhận toàn bộ các bản ghi trên hosting. Để kiểm tra hoặc cấu hình bản ghi, các bạn cần vào Zone Editor để thao tác các bản ghi

Cách 2: Cấu hình bản ghi email hosting thủ công

Để cấu hình email hosting cho tên miền các bạn cần một số các bản ghi sau: CNAME, MX, TXT. Để lấy các bản ghi này các bạn truy cập vào hosting, chọn Zone DNS để lấy thông tin các bản ghi email. VD các bạn cần cấu hình bản ghi Email Business cho tên miền kythuathostvn.com

- Bản ghi CNAME

Name       TTL          Type          Record    

mail       14400       CNAME      kythuathostvn.com

- Bản ghi MX

Name                           TTL          Type         Priority     Record    

@(Hoặc kythuathostvn.com)      14400       MX         0            kythuathostvn.com

- Bản ghi TXT

Name                           TTL          Type     Record    

@(Hoặc kythuathostvn.com)      14400       TXT      v=spf1 ip4:103.82.198.51 +a +mx ~all

Name                           TTL          Type     Record    

default._domainkey             14400       TXT      v=DKIM1; k=rsa; p=MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAurzbKy3gm8PVZNHor7yDIdevnAArkf8IFVfJNKwXGFE2EZb7f

Để sử dụng email hosting các bạn chỉ cẩn các bản ghin cơ bản như trên. 

Như vậy HOSTVN đã hướng cẫn các bạn cấu hình sử dụng Email trên Cpanel, chúc các bạn thành công!

Article ID: 787
Cập nhật gần nhất: 06 Th10, 2021
Lần sửa đổi: 6
Lượt xem: 0