Hướng dẫn chuyển hướng từ HTTP sang HTTPS trên Plesk

Article ID: 725
Cập nhật gần nhất: 25 Th02, 2021

Bài viết này HOSTVN sẽ hướng dẫn các bạn chuyển hướng từ HTTP sang HTTPS trên Plesk.

Hướng dẫn chuyển hướng từ HTTP sang HTTPS trên Plesk

Tài khoản dựa trên Windows sử dụng web.config các tệp để xử lý chuyển hướng.

Sau đó sử dụng đoạn code sau vào web.config thì web của bạn sẽ tự động chuyển  hướng từ http sang https:

<configuration>
<system.webServer>
<rewrite>
<rules>
<rule name="HTTP to HTTPS redirect" stopProcessing="true">
<match url="(.*)" />
<conditions>
<add input="{HTTPS}" pattern="off" ignoreCase="true" />
</conditions>
<action type="Redirect" redirectType="Permanent" url="https://{HTTP_HOST}/{R:1}" />
</rule>
</rules>
</rewrite>
</system.webServer>
</configuration>

Nếu đã tồn tại web.config tập tin hiện có :

Bạn cần phải đảm bảo (i.e. mở và đóng thẻ) cho:

   • system.webServer (có chứa rewrite)
   • rewrite (có chứa thẻ rules)
   • rules (chứa một hoặc nhiều rule)
   • rule (chứa các thẻ viết lại đường dẫn website)

Viết toàn bộ các thẻ con của rule, bao gồm match, conditions và action.

Lưu ý: Bạn đang viết rule (không có ‘s’) bên trong rules (với phần ‘s’).

Chúc các bạn thành công ! 

Article ID: 725
Cập nhật gần nhất: 25 Th02, 2021
Lần sửa đổi: 1
Lượt xem: 0