Hướng dẫn sử dụng Email trên hosting window

Article ID: 48
Cập nhật gần nhất: 29 Th05, 2018

I) Tạo Email

1. Đăng nhập vào hosting

mail

2. Chọn Mail => Email Addresses => Creat Email Address

mail

Điền đầy đủ thông tin và bấm Ok

mail

II) Forward Mail

1. Chọn mail cần cấu hình

mail

2. Tích chọn ô Switch on mail forwarding 

3. Điền email nhận mail forward vào ô Forward incoming messages to the following email address  sau đó bấm Ok

mail

III)Auto-Reply Mail

1. Chọn tab Auto-replay và tích chọn ô Switch on auto-reply 

2. Điền thông tin cần thiết

mail

mail

Auto-reply message subject : Tiêu đề Email

Message format : Định dạng của Email (Text hoặc HTML)

Auto-reply message text : Nội dung Email

Forward to : Email nhận forward

Send an automatic response to a unique email address no more than * : Giới hạn số lần gửi tự động trong một ngày

Attach a file : File đính kèm

- Switch off auto-reply on : Thiết lập thời gian tắt tự động trả lời

Sau khi điền đầy đủ thông tin các bạn bấm Ok

IV)Antivirus

- Chọn tab Antivirus 

mail

- Tích chọn ô Switch on antivirus protection for this email address  nếu bạn muốn bật tính năng Antivirus

only incoming mail : Chỉ quét thư đến

only outgoing mail : Chỉ quét thư gửi đi

incoming and outgoing mail : Quét cả thư đến và thư đi

Sau khi chọn xong các bạn bấm Ok

Chúc quý khách thành công.

Article ID: 48
Cập nhật gần nhất: 29 Th05, 2018
Lần sửa đổi: 2
Lượt xem: 1285