Hướng dẫn sửa lỗi "ERROR 2006 (HY000): MySQL server has gone away" khi import database

Article ID: 987
Cập nhật gần nhất: 28 Th04, 2023

Đây là mội lỗi trong quá trình import CSDL vào CSDL mới. Sự cố này xảy ra với nguyên nhân chủ yêu là do dung lượng của cơ sở dữ liệu database quá lớn, vượt mức quy định cấu hình trong MySQL. HostVN sẽ hướng dẫn sửa lỗi:

Mở file cấu hình my.cnf của MySQL (thường nằm trong “/etc/my.cnf” trên VPS/Server sử dụng CentOS hoặc có thể dùng  #find / -name my.cnf để tìm kiếm) tìm max_allowed_packet.

max_allowed_packet = 256M

Sau đó lưu lại file my.cnf và khởi động lại MySQL Server

service mysqld restart

Chúc các bạn thành công!

Article ID: 987
Cập nhật gần nhất: 28 Th04, 2023
Lần sửa đổi: 1
Lượt xem: 0