Hướng dẫn thay đổi mật khẩu admin Directadmin trên VPS Linux

Article ID: 388
Cập nhật gần nhất: 23 Th10, 2019

Mặc định trong quá trình cài đặt của directadmin, Các mật khẩu sẽ được tự sinh ra và được lưu lại trong file có tên setup.txt . 

/usr/local/directadmin/scripts/setup.txt

Nếu như bạn chưa thay đổi mật khẩu admin của directadmin, bạn có thể tìm thấy mật khẩu tại đây.

Tuy nhiên, khi bạn đã thay đổi mật khẩu admin mà vô tình quên, khi đó cần phải lấy lại mật khẩu thông qua việc đăng nhập (SSH) vào VPS để tiến hành thiết lập mật khẩu mới cho tài khoản này. Để đăng nhập SSH vào VPS các bạn có thể sử dụng phần mềm putty (Hướng dẫn sử dụng PuTTY để SSH vào VPS).

Sau khi đăng nhập với tài khoản root của VPS, các bạn gõ lệnh sau:

passwd admin

Nhập mật khẩu mới theo yêu cầu. New password và Retype new password (Mật khẩu tại hai bước này cần giống nhau nhé)

Lưu ý: Khi nhập mật khẩu ở đây sẽ không thấy ký tự hay dấu nào được hiển thị, Sau khi nhập mật khẩu mới nhấn enter để thực hiện bước tiếp theo là xác nhận mật khẩu. 

Thông báo hoàn thành:

passwd: all authentication tokens updated successfully.

Quay trở lại với trang quản trị directadmin: http://<IP của bạn>:2222 và đăng nhập với mật khẩu mới được thiết lập.

DA

DA

Article ID: 388
Cập nhật gần nhất: 23 Th10, 2019
Lần sửa đổi: 4
Lượt xem: 0
Tags