Làm sao để chạy PHP 5.3 bằng FastCGI trên IIS 6.0?

Article ID: 43
Cập nhật gần nhất: 25 Th12, 2013

Bạn thực hiện tuần tự các bước sau:

Bước 1: Cài đặt IIS 6.0 nếu bạn chưa có
Bước 2: Download FastCGI http://www.iis.net/download/fastcgi và cài đặt
Bước 3: Download PHP http://windows.php.net/download và cài đặt với tùy chọn IIS FastCGI
Bước 4: Cấu hình FastCGI hoạt đông với PHP
1. Mở command line
2. Chuyển thư mục hiên hành sang %windir%\system32\inetsrv
3. Chạy lệnh sau để đăng ký thực thi php bằng FastCGI:
cscript fcgiconfig.js -add -section:”PHP” -extension:php -path:”C:\PHP\php-cgi.exe”

Bây giờ bạn có thể dùng IIS tạo một ứng dụng web php để chạy thử.

Nguồn: http://learn.iis.net/page.aspx/247/using-fastcgi-to-host-php-applications-on-iis-60/

Đánh giá bài hướng dẫn:   Báo cáo một vấn đề


Article ID: 43
Cập nhật gần nhất: 25 Th12, 2013
Lần sửa đổi: 1
Lượt xem: 2211
print  In ra email  Subscribe email  Mail cho bạn bè share  Chia sẻ pool  Add to pool
Trước     Tiếp theo
Hướng dẫn sử dụng PuTTY để SSH vào VPS       Hướng dẫn xóa toàn bộ Mail Queue trên Server Linux