Hướng dẫn tra cứu DNS tên miền qua intoDNS.com

Về cơ bản, để kiểm tra hoạt động của 1 website, chúng ta có thể sử dụng intoDNS để check các thông tin như địa chỉ IP của hosting, các bản ghi sử dụng cho nhận email @domain.com tại intoDNS.com. Đây là website cung cấp các thông tin cơ bản giúp bạn dễ dàng nhận biết các vấn đề đang xảy ra với website của mình.

Các thông tin có thể check bao gồm:

Parent: DNS chính đang được tên miền trỏ đến.

NS: Bản ghi DNS được nhận diện tại phía máy chủ tiếp nhận tên miền. Thông thường bản ghi NS nên trùng với bản ghi Parent ở trên thì sẽ đảm bảo mức độ ổn định nhất. Tuy nhiên cũng có nhiều trường hợp bản ghi DNS không trùng khớp như ví dụ dưới đây:

Và có thể nảy sinh ra các lỗi từ NS của server như sau:

SOA: xem chi tiết

MX: bản ghi cung cấp thông tin máy chủ tiếp nhận thư gửi đến các địa chỉ @domain.com. Nếu MX báo lỗi hoặc không có IP xác định, bạn không thể gửi email thành công tới @domain.com.

WWW: bản ghi cung cấp giá trị gốc cho phép website hoạt động. Thông thường sẽ bao gồm 2 giá trị bản ghi @ (hoặc domain.com) dưới dạng bản ghi A trỏ về 1 IP nào đó.Article ID: 192
Cập nhật gần nhất: 15 Th08, 2014
Lần sửa đổi: 1
Tên miền -> Hướng dẫn tra cứu DNS tên miền qua intoDNS.com
https://kb.hostvn.net/hung-dn-tra-cu-dns-ten-min-qua-intodnscom_192.html