Vòng đời của tên miền Quốc tế

Tên miền quốc tế là quyền sở hữu của cá nhân (hoặc tổ chức) đã đăng ký với ICANN cho tới khi bạn không tiếp tục trả tiền để tiếp tục sử dụng.

Sau khi bạn không tiếp tục sử dụng tên miền đó, bạn có biết nó sẽ ra sao không?

Dưới đây là vòng đời của một tên miền quốc tế, bài viết này sẽ giúp bạn có khái niệm rõ ràng hơn trong việc đăng ký, sử dụng và bảo vệ tên miền của mình.

Vòng đời của tên miền Quốc tế

Available

Active

Deactived

Redemption Period

Bid Domain

Pending Deletion

Released

Lưu ýArticle ID: 305
Cập nhật gần nhất: 13 Th03, 2019
Lần sửa đổi: 2
Tên miền -> Vòng đời của tên miền Quốc tế
https://kb.hostvn.net/vong-di-ca-ten-min-quc-te_305.html