Những mốc thời gian cần lưu ý đối với Tên miền Việt Nam

Đối với tên miền Việt Nam có một số mốc thời gian quan trọng như trong hình dưới đây:

Trong đó:Article ID: 351
Cập nhật gần nhất: 13 Th03, 2019
Lần sửa đổi: 2
Tên miền -> Những mốc thời gian cần lưu ý đối với Tên miền Việt Nam
https://kb.hostvn.net/nhng-mc-thi-gian-can-luu-y-di-vi-ten-min-vit-nam_351.html