Vòng đời của một tên miền ".vn"

Hình minh họa về vòng đời của một tên miền ".vn"

Chú thích:Article ID: 361
Cập nhật gần nhất: 13 Th03, 2019
Lần sửa đổi: 1
Tên miền -> Vòng đời của một tên miền ".vn"
https://kb.hostvn.net/vong-di-ca-mt-ten-min-vn_361.html