Hướng dẫn cài đặt OpenLitespeed và Wordpress bằng một dòng lệnh duy nhất

Để cài đặt webserver OpenLitespeed và Wordpress nhanh nhất các bạn sử dụng câu lệnh sau:

wget https://raw.githubusercontent.com/litespeedtech/ols1clk/master/ols1clk.sh

sh ols1clk.sh -w --lsphp 72 -e admin@hostvn.com --wordpresspath /home/wordpress/

Trong đó tham số:

--lsphp là phiên bản php, ở ví dụ trên là phiên bản PHP 7.2

-e là địa chỉ email để nhận thông báo của OpenLitespeed

--wordpresspath là vị trí lưu mã nguồn wordpress để sau này bạn có thể dễ dàng chỉnh sửa

Sau khi nhập lệnh xong, OpenLitespeed sẽ xác nhận lại thông tin cuối cùng như sau

[root@testing ~]# sh ols1clk.sh -w --lsphp 72 -e admin@hostvn.com --wordpresspath /home/wordpress/
**********************************************************************************************
*          Open LiteSpeed One click installation, Version 1.7           *
*          Copyright (C) 2016 - 2017 LiteSpeed Technologies, Inc.         *
**********************************************************************************************
Current platform is centos 7.

Starting to install openlitespeed to /usr/local/lsws/ with the parameters below,
WebAdmin password:    NDExMTk2
WebAdmin email:      admin@hostvn.com
lsphp version:      72
mariadb version:     10.2
Install wordpress:    Yes
WordPress listenport:   80
Web site domain:     *
Mysql root Password:   MzRmYzdm
Database name:      olsdbname
Database username:    olsdbuser
Database password:    OTc5OGIz
Wordpress plus:      No
WordPress location:    /home/wordpress/ (New install)

Are these settings correct? Type n to quit, otherwise will continue.[Y/n] y

Bạn chỉ cần nhập y nguyên và quá trình cài đặt wordpress sẽ diễn ra tự động.

Sau khi quá trình cài đặt hoàn tất, bạn truy cập vào địa chỉ của VPS và tiến hành cài đặt nốt theo các hướng dẫn của mã nguồn wordpress.

Nếu có thắc mắc gì bạn vui lòng liên hệ với kỹ thuật HOSTVN qua các kênh sau để đưuọc hỗ trợ nhanh chóng nhất:

Chúc các bạn thành công!Article ID: 379
Cập nhật gần nhất: 02 Th03, 2019
Lần sửa đổi: 1
VPS (Máy chủ ảo) -> VPS Linux -> Hướng dẫn cài đặt OpenLitespeed và Wordpress bằng một dòng lệnh duy nhất
https://kb.hostvn.net/hung-dn-cai-dat-openlitespeed-va-wordpress-bang-mt-dong-lnh-duy-nhat_379.html