Hướng dẫn nâng cấp CustomBuild 2.0 Directadmin

Nếu bạn đang chạy Custombuild 1.1 hoặc Custombuild 1.2 bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cập nhật lên Custombuild 2.0.

Bước 1: Đăng nhập vào SSH

Để cài đặt các bạn đăng nhập SSH vào VPS hoặc server

Bước 2: Nâng cấp Custombuild

Để cập nhật Custombuil 2.0 với các tuỳ chọn mặc định, bạn chạy các lệnh sau:

cd /usr/local/directadmin
mv custombuild custombuild_1.x
wget -O custombuild.tar.gz http://files.directadmin.com/services/custombuild/2.0/custombuild.tar.gz
tar xvzf custombuild.tar.gz
cd custombuild
./build

Các tùy chọn mặc định options.conf sẽ được tạo.

Cuối cùng bạn chạy lệnh sau để hoàn tất

./build all d
./build rewrite_confs

Chúc bạn thành công!Article ID: 723
Cập nhật gần nhất: 29 Th01, 2021
Lần sửa đổi: 1
VPS (Máy chủ ảo) -> VPS Linux -> VPS DirectAdmin -> Hướng dẫn nâng cấp CustomBuild 2.0 Directadmin
https://kb.hostvn.net/hung-dn-nang-cap-custombuild-20-directadmin_723.html