Hướng dẫn cài đặt email Business lên Outlook ở Macbook

Sau đây là HOSTVN sẽ hướng dẫn càc bạn cách cài đặt Email Business lên outlook trên MacBook

Bước 1: Bạn mở ứng dụng Outlook trên máy tính MacBook sau đó chọn vào Tools

Bước 2: Bạn chọn Accounts

Bước 3: Bạn chọn Add Email Accounts

Bước 4: Nhập địa chỉ mail của bạn và chọn Continue

Bước 5: Chọn Choose the Provider

Bước 6: Chọn IMAP/POP

Bước 7: Nhập thông tin máy chủ Email và cổng gửi nhận mail

Thông tin máy chủ Email khi cấu hình sẽ là

Trường hợp 1: Không sử dụng SSL ( Thì bạn sẽ bỏ tích mục Use SSL to connect đi )

 Incoming mail server: imap.hostvn.net   port 143   << Thay Hostvn.net thành tên miền của bạn

 Outgoing mail server: smtp.hostvn.net   port 25    << Thay Hostvn.net thành tên miền của bạn

Trường hợp 2: Có sử dụng SSL ( Thì bạn sẽ tích mục Use SSL to connect )

Nếu Mạng nơi văn phòng của bạn chặn port 25 thì bạn cũng có thể thay đổi cấu hình sang port 465 với thông số như sau

 Incoming mail server: imap.hostvn.email port 993

Outgoing mail server: smtp.hostvn.email port 465

Nếu có những thông báo hiện nên bạn cứ chọn Yes vì đó là thông báo Cert không khớp với domain của bạn vì bạn đang dùng Cert SSL của HOSTVN, tuy nhiên vấn đề này không ảnh hưởng gì đến quá trình gửi nhận.

Chúc bạn thành công!Article ID: 954
Cập nhật gần nhất: 21 Th09, 2022
Lần sửa đổi: 10
Email Services -> Email Business v2 -> Hướng dẫn cài đặt email Business lên Outlook ở Macbook
https://kb.hostvn.net/hung-dn-cai-dat-email-business-len-outlook-macbook_954.html