Hướng dẫn tìm kiếm

apple banana
Tìm trong kết quả có chứa ít nhất một trong hai từ.

+apple +juice
Find rows that contain both words.

+apple macintosh
Tìm trong kết quả có chứa từ 'apple', nhưng kết quả sẽ hiển thị ưu tiên nếu cũng chứa cả từ 'macintosh'.

+apple -macintosh
Tìm trong kết quả có chứa từ 'apple' nhưng không có từ 'macintosh'.

+apple ~macintosh
Tìm trong kết quả có chứa từ 'apple', nhưng nếu cũng có chứa từ 'macintosh', đánh giá nó thấp hơn nếu kết quả không có. Đây là kiểu tìm kiếm "mềm hơn" so với '+apple -macintosh', mà sự hiện diện của từ 'macintosh' làm cho kết quả không trả về tất cả.

+apple +(>turnover <strudel)
Tìm trong kết quả có chứa từ 'apple' và 'turnover', hoặc 'apple' và 'strudel' (trong thứ tự bất kỳ), nhưng vị trí của 'apple turnover' cao hơn 'apple strudel'.

apple*
Tìm trong kết quả có chứa các từ dạng như 'apple', 'apples', 'applesauce', hoặc 'applet'.

"some words"
Tìm trong kết quả có chính xác từ 'some words' (Ví dụ: trong kết quả có chứa 'some words of wisdom' không phải "some noise words").

Kết quả tìm kiếm - Articles
Tìm được 2 kết quả
item Hướng dẫn tăng dung lượng import file SQL trong phpmyadmin
... import các file database bằng phpmyadmin các bạn sẽ bị giới ... bạn có thể truy cập Phpmyadmin và kiểm tra lại xem ... số import file data trong phpmyadmin khi sử dụng hosting cPanel ...
rating 06 Th11, 2018 Lượt xem: 0
item Hướng dẫn copy database trong phpMyadmin
... một bản khác ngay trên phpMyadmin. Thật thuận tiện đúng không? ... Đầu tiên, bạn truy cập phpMYadmin -> Ở phía bên trái, ...
rating 22 Th06, 2018 Lượt xem: 1665