Hướng dẫn tìm kiếm

apple banana
Tìm trong kết quả có chứa ít nhất một trong hai từ.

+apple +juice
Find rows that contain both words.

+apple macintosh
Tìm trong kết quả có chứa từ 'apple', nhưng kết quả sẽ hiển thị ưu tiên nếu cũng chứa cả từ 'macintosh'.

+apple -macintosh
Tìm trong kết quả có chứa từ 'apple' nhưng không có từ 'macintosh'.

+apple ~macintosh
Tìm trong kết quả có chứa từ 'apple', nhưng nếu cũng có chứa từ 'macintosh', đánh giá nó thấp hơn nếu kết quả không có. Đây là kiểu tìm kiếm "mềm hơn" so với '+apple -macintosh', mà sự hiện diện của từ 'macintosh' làm cho kết quả không trả về tất cả.

+apple +(>turnover <strudel)
Tìm trong kết quả có chứa từ 'apple' và 'turnover', hoặc 'apple' và 'strudel' (trong thứ tự bất kỳ), nhưng vị trí của 'apple turnover' cao hơn 'apple strudel'.

apple*
Tìm trong kết quả có chứa các từ dạng như 'apple', 'apples', 'applesauce', hoặc 'applet'.

"some words"
Tìm trong kết quả có chính xác từ 'some words' (Ví dụ: trong kết quả có chứa 'some words of wisdom' không phải "some noise words").

Kết quả tìm kiếm - Tiêu đề
Tìm được 8 kết quả
... dung lượng file upload trong wordpress bằng plugin Big File Uploads ... cập vào trang quản trị wordpress của mình, tìm đến Plugin ...
25 Th08, 2021 Lượt xem: 0
... Tích hợp CDN vào Wordpress bằng cách sử dụng plugin ... cần sao lưu trang web Wordpress, database của bạn. Nếu bạn ... cách backup dữ liệu cho WordPress hãy tham khảo bài viết ...
27 Th02, 2020 Lượt xem: 0
... Tích hợp CDN vào Wordpress bằng cách sử dụng plugin ... cần sao lưu trang web Wordpress, database của bạn. Nếu bạn ... cách backup dữ liệu cho WordPress hãy tham khảo bài viết ...
07 Th02, 2020 Lượt xem: 0
... Tích hợp CDN vào Wordpress bằng cách sử dụng plugin ... cần sao lưu trang web Wordpress, database của bạn. Nếu bạn ... cách backup dữ liệu cho WordPress hãy tham khảo bài viết ...
07 Th02, 2020 Lượt xem: 0
... Tích hợp CDN vào Wordpress bằng cách sử dụng plugin ... cần sao lưu trang web Wordpress, database của bạn. Nếu bạn ... cách backup dữ liệu cho WordPress hãy tham khảo bài viết ...
07 Th02, 2020 Lượt xem: 0
... Tích hợp CDN vào Wordpress bằng cách sử dụng plugin ... cần sao lưu trang web Wordpress, database của bạn. Nếu bạn ... cách backup dữ liệu cho WordPress hãy tham khảo bài viết ...
07 Th02, 2020 Lượt xem: 0
... hoạt Let’s Encrypt trên gói Wordpress Hosting (tương tự với Hosting ... Bước 1: Đăng nhập vào Wordpress Hosting sau đó truy cập ...
29 Th03, 2019 Lượt xem: 151
... Mô tả lỗi: Mã nguồn Wordpress khi sử dụng hosting gặp ...
05 Th03, 2019 Lượt xem: 1996