Tại sao vps linux hiển thị thiếu dung lượng RAM ?

Article ID: 262
Cập nhật gần nhất: 02 Th03, 2019

Nếu bạn đang sử dụng vps Linux và sử dụng lệnh free hoặc free -m để kiểm tra thông số ram thì thông số trả về cho bạn thật sự hiển thị không chính xác. Điều này do hệ thống Cloud VPS của Hostvn đang được sử dụng trên nền tảng XEN mới nhất bắt đầu từ phiên bản 4.x.x để đạt hiệu năng tối đa cho VPS. Tuy nhiên, điều này đã gây ra sự bất thường mà bạn đang gặp phải. Vấn đề này còn xuất hiện trên hệ điều hành 32bit với số lượng ram có thể hiển thị sai nhiều hơn nữa.

Và bạn hãy lưu ý: một số kernel Linux mới có thể sẽ không thiển thị dung lượng ram sử dụng cho hệ điều hành

Để kiểm tra dung lượng ram một cách chính xác bạn sử dụng lệnh: "cat /proc/meminfo"

MemTotal:         507764 kB

MemFree:          379360 kB

Buffers:            5428 kB

Cached:           101568 kB

SwapCached:            0 kB

Active:            11956 kB

Inactive:          98916 kB

Active(anon):       3912 kB

Inactive(anon):       28 kB

Active(file):       8044 kB

Inactive(file):    98888 kB

Unevictable:           0 kB

Mlocked:               0 kB

SwapTotal:        524280 kB

SwapFree:         524280 kB

Dirty:               140 kB

Writeback:             0 kB

AnonPages:          3900 kB

Mapped:             3964 kB

Shmem:                40 kB

Slab:              10764 kB

SReclaimable:       7076 kB

SUnreclaim:         3688 kB

KernelStack:         608 kB

PageTables:          884 kB

NFS_Unstable:          0 kB

Bounce:                0 kB

WritebackTmp:          0 kB

CommitLimit:      778160 kB

Committed_AS:      35140 kB

VmallocTotal:   34359738367 kB

VmallocUsed:        2212 kB

VmallocChunk:   34359735936 kB

HardwareCorrupted:     0 kB

HugePages_Total:       0

HugePages_Free:        0

HugePages_Rsvd:        0

HugePages_Surp:        0

Hugepagesize:       2048 kB

DirectMap4k:      524288 kB

DirectMap2M:           0 kB

Phía dưới cùng của nội dung trả về, tại dòng DirectMap4k mới là giá trị RAM VPS của bạn nhận được

Và bạn chia giá trị của thông số DirectMap4k cho 1024 để biết được số Mb ram bạn được cấp

Article ID: 262
Cập nhật gần nhất: 02 Th03, 2019
Lần sửa đổi: 3
Lượt xem: 1589