Uname Linux Command (Xem Kernel version, release, hostname,…)

Article ID: 76
Cập nhật gần nhất: 02 Th03, 2019

Trên Linux, bạn có thể sử dụng lệnh uname để xem các thông tin này. Mặc dù bạn có thể tìm thấy tất cả những chi tiết đó trong các tập tin tương ứng bằng cách dùng proc, nhưng uname dễ sử dụng và nhanh chóng hơn.

uname help Uname Linux Command (Xem Kernel version, release, hostname,...) he thong mang domain hosting server

Cách dùng cơ bản lệnh như sau:

1 #uname [OPTION]

Ngoài ra, có thể xem qua các ví dụ sau để hiểu rõ hơn công dụng của lệnh này.

1. Không có Option nào:

1 #uname
2 Linux

Bạn sẽ thấy được thông tin Kernel, ngoài ra cũng có thể sử dụng option -s để có thông tin tương tự:

1 #uname -s
2 Linux

2. Xem thông tin hostname của máy chủ: -n

1 #uname -n
2 dev.techblog.com

Kết quả của lệnh này sẽ giống kết quả lệnh hostname.

3. Thông tin phiên bản Kernel: -r

1 #uname -r
2 2.6.32-100.28.5.el6.x86_64

4. Thông tin phát hành Kernel: -v

1 #uname -v
2 #1 SMP Wed Feb 2 18:40:23 EST 2011

5. Thông tin phần cứng:

1 #uname -m
2 x86_64

Chỉ ra phần cứng 64bit hay 32bit bằng cách dùng lệnh bên trên.

6. Tên hệ điều hành: -o

1 #uname -o
2 GNU/Linux

7. Lấy cả thông tin: -a

1 #uname -a
2 Linux dev-server 2.6.32-100.28.5.el6.x86_64 #1 SMP Wed Feb 2 18:40:23 EST 2011 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux

Chỉ với option -a, ta có thể thể hiện ra màn hình tất cả thông tin của máy chủ, phục vụ tốt cho việc vận hành, theo dõi. Đặc biệt quan trọng khi bạn đang cân nhắc để cài đặt, nâng cấp hay tích hợp thêm các ứng dụng lên server.

Article ID: 76
Cập nhật gần nhất: 02 Th03, 2019
Lần sửa đổi: 1
Lượt xem: 1646
Also listed in