Anchor text là gì?

Article ID: 886
Cập nhật gần nhất: 13 Th01, 2022

Anchor text hay còn gọi là link label, link text, hoặc link title, là những văn bản có thể nhìn thấy và nhấp vào sẽ chuyển hướng đến một trang web mới. Từ 1998, một vài trình duyệt web có khả năng thêm để hiển thị các siêu liên kết này trước khi nó được sử dụng.

Thường Anchor text sẽ được hiển thị khác biệt với đoạn văn bản khác là có màu xanh và gạch chân.

Các loại anchor text cơ bản:

  • Exact Match
  • Branded
  • Partial Match
  • Naked
  • Generic
  • Images
Đánh giá bài hướng dẫn:  
Báo cáo một vấn đề
Article ID: 886
Cập nhật gần nhất: 13 Th01, 2022
Lần sửa đổi: 1
Lượt xem: 0