Cách fix lỗi certificate khi remote trên window “Because of an error in data encryption, this session will end”

Article ID: 292
Cập nhật gần nhất: 02 Th03, 2019

Khi cài đặt VPS window nếu gặp trường hợp remote tới bị thông báo lỗi “Because of an error in data encryption, this session will end”

Cách fix như sau:

  1. Mở cmd gõ “regedit”.
  2. Mở theo đường dẫn sau:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\TermService\Parameters

  1. xóa những registry subkey sau để fix lỗi:
    • Certificate
    • X509 Certificate (có thể có)
    • X509 Certificate ID (có thể có)
  2. Sau đó reboot lại VPS để nhận cấu hình mới và remote bình thường.
Article ID: 292
Cập nhật gần nhất: 02 Th03, 2019
Lần sửa đổi: 1
Lượt xem: 593