Cách repair database bằng command qua ssh.

Article ID: 66
Cập nhật gần nhất: 02 Th03, 2019

Database của bạn vẫn đang hoạt động bình thường, nhưng tới một ngày bạn nhận được thông báo database của bạn bị lỗi, trong bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách repair tables database bị hỏng qua ssh:

- Login SSH,
cd /usr/local/mysql/var/[DBNAME]/

Note: Bạn thay [DBNAME] bằng tên database của bạn.

- Stop MySQL server:
/etc/rc.d/init.d/mysql stop
hoặc
/etc/rc.d/init.d/mysqld stop

- Check tables:
myisamchk *.MYI

- Repair tables:
myisamchk -r *.MYI

- Start MySQL:
/etc/rc.d/init.d/mysql start
hoặc
/etc/rc.d/init.d/mysqld start

- Bạn có thể sử dụng mysqlcheck nếu không muốn dừng MySQL
mysqlcheck [DBNAME]

-Repair tables:
mysqlcheck -r [DBNAME]

Bạn có thể tìm hiểu thêm về 2 câu lênh trên với command:

man myisamchk

man mysqlcheck

Article ID: 66
Cập nhật gần nhất: 02 Th03, 2019
Lần sửa đổi: 1
Lượt xem: 1665
Also listed in