Cấu trúc cây thư mục trong Linux

Article ID: 61
Cập nhật gần nhất: 02 Th03, 2019

Trong khuôn khổ bài viết này, Hostvn sẽ cùng các bạn tìm hiểu về cấu trúc file hệ thống của Linux và ý nghĩa của từng thư mục chính.

 • / – Root – Thư mục gốc

-  Mỗi tập tin đơn và thư mục được bắt đầu thư mục gốc.

-  Chỉ người dùng root mới có quyền ghi trong thư mục này.

-  Lưu ý rằng thư mục /root là thư mục của người dùng root chứ không phải là thư mục /.

 • /bin – Các tập tin thực thi của người dùng

-  Chứa các tập tin thực thi.

-  Các lệnh thường dùng của Linux mà bạn cần để dùng trong chế độ người dùng đơn được lưu ở đây.

-  Các lệnh được sử dụng bởi tất cả người dùng trong hệ thống được lưu ở đây. Vd : ls, nano , grep..

 • /sbin – Các tập tin thực thi của hệ thống

-  Cũng chứa các tập tin thực thi như /bin. Các lệnh được lưu trong thư mục này cơ bản được dùng cho quản trị viên và dùng bảo trì hệ thống.

-  Vd : iptables,  reboot, fsck..

 • /etc – Các tập tin cấu hình

-  Chứa các tập tin cấu hình cần thiết cho tất cả các chương trình.

-  Chứa các đoạn mã khởi động và tắt các chương trình đơn lẻ.

-  Vd:  /etc/ssh/sshd_config,  /etc/my.cnf ….

 • /dev – Các tập tin thiết bị

-  Chứa các tập tin thiết bị.  Nó chứa các tập tin thiết bị đầu cuối như là USB hoặc bất kỳ thiết bị nào gắn vào hệ thống.

-  Vd: /dev/sda,  dev/usbmon0..

 • /proc – Thông tin tiến trình

-  Chứa các thông tin về tiến trình của hệ thống.

-  Các tập tin tại đây chưa thông tin về các tiến trình đang chạy. Vd : /proc/{pid} directory chứa thông tin tiến trình với pid bạn chọn.

-  Đây là các tập tin hệ thống ảo với nội đung tài nguyên hệ thống. Vd: /proc/cpuinfo, /cpu/uptime…

 • /var – Các tập tin biến đổi

-  Chứa các tập tin mà dung lượng lớn dần theo thời gian sư dụng.

-  Bao gồm – Các tập tin ghi chú về hệ thống (/var/log); các gói và các tập tin cơ sở dữ liệu (/var/lib); thư điện tử (/var/mail);  hàng đợi in queues (/var/spool); các tập tin khóa (/var/lock); các tập tin tạm được dùng khi khởi động lại (/var/tmp);

 • /tmp – Thư mục chưa các tập tin tạm

-  Thư mục chứa các tập tin tạm được tạo bởi hệ thống và người dùng.

- Các tập tin trong thư mục này bị xóa khi hệ thống khởi động lại.

 • /usr – Các chương trình của người dùng

-  Chứa các tập tin thực thi, thư viện, tài liệu và mã nguồn cho các chương trình mức độ thứ hai.

-  /usr/bin chứa các tập tin thực thi cho các chương trình của người dùng.  Nếu bạn không thể tìm thấy trong thư mục /bin thì nằm trong /usr/bin. Vd: at, awk, cc, less…

-  /usr/sbin chứa các tập tin thực thi cho quản trị hệ thống.  Nếu bạn không thể tìm thấy trong /sbin thì tìm trong /usr/sbin. Vd:  cron, sshd, useradd…

-  /usr/lib chứa các tập tin thư viện /usr/bin và  /usr/sbin

-  /usr/local chứa các chương trình của người dùng mà bạn cài từ mã nguồn . Vd : cài apache, nó được đưa vào thư muc /usr/local/apache2.

 • /home – Thư mục người dùng

-  Chứa các tập tin của người dùng trong hệ thống.

-  Vd: /home/hostvn, /home/bloghostvn…

 • /boot – Các tập tin của chương trình khởi động máy

-  Chứa những tập tin liên quan đến chương trình khởi động máy.

-  Các tập tin vmlinux, grub được lưu trong thư mục /boot

-  Vd: initrd.img-2.6.32-24-generic, vmlinuz-2.6.32-24-generic..

 • /lib – Các tập tin thư viện của hệ thống

-   Chứa các tập tin thư việc để hỗ trợ các tập tin thực thi trong  /bin và /sbin

-  Tên các tập tin này là ld* hoặc lib*.so*.

-  Vd: ld-2.11.1.so, libncurses.so.5.7

 • /opt – Các ứng dụng tùy chọn hoặc thêm

-  opt là viết tắt của optional

-  Chứa các ứng dụng thêm của các hãng khác nhau.

-  Các ứng dụng thêm nên được cài trong thư mục con của thư mục /opt/.

 • /mnt – Thư mục mount

-  Thư mục mount tạm thời nơi mà người quản trị hệ thống có thể mount các tập tin hệ thống.

 • /media – Các thiết bị tháo lắp

-  Thư mục chứa các mount tạm thời cho các thiết bị tháo lắp.

-  Vd:  /media/cdrom cho CD-ROM; /media/floppy cho ổ đĩa mềm; /media/cdrecorder cho ổ đĩa ghi CD.

 • /srv – Dữ liệu dịch vụ

-  Srv là viết tắt của service

-  Chứa cấc dữ liệu liên quan tới các dịch vụ trên máy chủ.

Article ID: 61
Cập nhật gần nhất: 02 Th03, 2019
Lần sửa đổi: 1
Lượt xem: 5319