Cài đặt FTP Server

Article ID: 530
Cập nhật gần nhất: 12 Th06, 2020

FTP là dịch vụ cung cấp cơ chế truyền tin dưới dạng file thông qua mạng tcp. Có nhiều chương trình ftp server sử dụng trên Linux như: Vsftpd, Wu-ftpd, PureFTPd, ProFTPD,... Trong bài viết này HOSTVN sẽ hướng dẫn cài đặt PureFTPD

I/ Cài đặt

Trước tiên, cần kiểm tra xem pure-ftpd đã được cài đặt hay chưa bằng câu lệnh: 

rpm -qa | grep pure-ftpd

Nếu chưa có thì các bạn tiến hành cài đặt bằng cách chạy các lệnh sau:

yum -y install epel-release
yum -y install pure-ftpd

Sau khi quá trình cài đặt kết thúc sử dụng lệnh sau để khởi động dịch vụ pure-ftpd

service pure-ftpd start

Kích hoạt pure-ftpd luôn chạy khi khởi động lại hệ thống

chkconfig pure-ftpd on

Kiểm tra trạng thái hoạt động của service pure-ftpd

service pure-ftpd status

Cho phép pure-ftpd đi qua firewall của CentOS

firewall-cmd --add-service=ftp --permanent
firewall-cmd --reload

II/ Cấu hình cơ bản pure-ftpd

File cấu hình của dịch vụ pure-ftpd ở /etc/pure-ftpd/pure-ftpd.conf nếu muốn thay đổi cấu hình nào thì mở file này ra và chỉnh sửa

Cũng nhớ rằng mặc định nó chờ trên cổng 21 nên cần đảm bảo cổng này được mở thì Client mới kết nối đến được.

vi /etc/pure-ftpd/pure-ftpd.conf

 Giải thích một số thiết lập cấu hình:

- Không cho phép nặc danh truy cập (cần thiết lập để an toàn)

NoAnonymous yes

- Bật chỉ cho support IP V4

IPV4Only yes

- Bật chỉ cho phép user truy cập trên các thư mục con của user đó

ChrootEveryone yes

Mỗi khi thay đổi cấu hình cần khởi động lại pure-ftpd

# service pure-ftpd restart

Quản lý user của pure-fptd

pure-fptd sử dụng user ảo để cấp quyền truy cập, công cụ làm việc là pure-pw, thông tin lưu tại /etc/pure-ftpd/pureftpd.passwd

Liệt kê các user

pure-pw list

Thực hiện tạo user ftp với lệnh sau:

groupadd testftp
useradd testftp -g testftp -d/home/testftp 
pure-pw useradd test -u testftp -g testftp -d /home/testftp/

Với các thông số:

  • -u testftp: Đây là user được tạo trên hệ thống linux
  • -g testftp: Là group của user trên
  • test: Đây là user ftp được tạo thuộc sở hữu của user testftp
  • -d: Là tham số cho đường dẫn tới thư mục home dành cho user test

 Thực hiện xóa  user với lệnh sau :

Xóa user có tên là username

pure-pw userdel username

Kiểm tra thông số user FTP vừa tạo bằng lệnh:

pure-pw show test

Article ID: 530
Cập nhật gần nhất: 12 Th06, 2020
Lần sửa đổi: 2
Lượt xem: 0