CentOS là gì? Chi tiết về hệ điều hành CentOS

Article ID: 837
Cập nhật gần nhất: 23 Th11, 2021

CentOS (Community Enterprise Operating System) là một hệ điều hành miễn phí, nó có nguồn gốc hoàn toàn từ bản phân phối Red Hat Enterprise Linux (RHEL). Tháng 1/2014, CentOS đã tuyên bố chính thức gia nhập Red Hat trong khi vẫn độc lập với RHEL. CentOS ra đời nhằm cung cấp một nền tảng máy tính cấp doanh nghiệp miễn phí, khả năng tương thích nhị phân hoàn toàn.

Ưu điểm của CentOS

 • Có rất nhiều tính năng, nhẹ, đáng tin cậy
 • Là một hệ điều hành miễn phí
 • Có khả năng vận hành tốt trên các mainframe, đặc biệt là GUI, KDE, GNOME
 • Được hỗ trợ từ cộng đồng

Những lệnh command cơ bản trên CentOS

 • ls: lấy danh sách tất cả các file và thư mục trong thư mục hiện hành.
 • pwd: xuất đường dẫn của thư mục làm việc.
 • cd: thay đổi thư mục làm việc đến một thư mục mới.
 • mkdir: tạo thư mục mới.
 • rmdir: xoá thư mục rỗng.
 • cp: copy một hay nhiều tập tin đến thư mục mới.
 • mv: đổi tên hay di chuyển tập tin, thư mục.
 • rm: xóa tập tin.
 • wc: đếm số dòng, số kí tự... trong tập tin.
 • touch: tạo một tập tin.
 • cat: xem nội dung tập tin.
 • vi: khởi động trình soạn thảo văn bản vi.
 • df: kiểm tra dung lượng đĩa.
 • du: xem dung lượng đĩa đã dùng cho một số tập tin nhất định
 • nano: Khởi dộng trình soạn thảo văn bản nano
 • less: Xem nội dung tập tin theo dòng
 • tail: Xem nội dung tập tin (mặc định xem 10 dòng cuối, muốn xem 100 dòng cuối thì dùng lệnh sau: tail 100 tenfile)
 • more: Xem nội dung tập tin theo trang
 • head: Xem nội dung tập tin (mặc định xem 10 dòng đầu, muốn xem 100 dòng đầu thì dù

Trên đây HOSTVN đã giới thiệu cơ bản về hệ điều hành CentOS. Các bạn có thể tham khảo và download tại trang chủ của hệ điều hành CentOS ở: https://www.centos.org/.

Article ID: 837
Cập nhật gần nhất: 23 Th11, 2021
Lần sửa đổi: 1
Lượt xem: 0