Hướng dẫn bật CORS trên hosting cPanel

Article ID: 738
Cập nhật gần nhất: 03 Th04, 2021

Nếu bạn là nhà phát triển và cần bật CORS để chạy ứng dụng của mình, bạn có thể kích hoạt nó bằng cách thêm các dòng sau vào tệp .htaccess trong hosting.

<IfModule mod_headers.c>
Header set Access-Control-Allow-Origin "*"
</IfModule>

Hoặc nếu sử dụng mã nguồn PHP bạn có thể sử dụng như sau:

<?php
header("Access-Control-Allow-Headers: Authorization, Content-Type");
header("Access-Control-Allow-Origin: *");
header('content-type: application/json; charset=utf-8');
?>

Chúc bạn thành công!

Article ID: 738
Cập nhật gần nhất: 03 Th04, 2021
Lần sửa đổi: 1
Lượt xem: 0