Hướng dẫn cài đặt aaPanel trên VPS Linux

Article ID: 608
Cập nhật gần nhất: 26 Th07, 2020

aaPanel dùng để quản lý server thông qua giao diện (GUI) và chỉ với một vài thao tác đơn giản thì bạn có thể cài đặt được một web server chạy LNMP/LAMP mà không cần phải cấu hình nhiều bước bằng lệnh. aaPanel hỗ trợ cài đặt nhanh 3 webserver cơ bản là ApacheNginx và OpenLiteSpeed.

Hướng dẫn cài đặt aaPanel trên VPS Linux

Yêu cầu:

Memory: 512MB trở lên

Hard disk: Nhiều hơn 100MB (Panel sử dụng khoảng 20M disk)

System: CentOS 7.1+ , Ubuntu16.04+., Debian9.0+ , là OS mới chưa cài đặt webserver và panel khác

Bước 1: Đăng nhập SSH vào VPS / Server

Để cài đặt bạn đăng nhập SSH vào vps / server với quyền root.

Bước 2: Cài đặt aaPanel

Các bạn chạy lệnh sau để tiến hành cài đặt:

Centos:

yum install -y wget && wget -O install.sh http://www.aapanel.com/script/install_6.0_en.sh && bash install.sh

Ubuntu/Deepin:

wget -O install.sh http://www.aapanel.com/script/install-ubuntu_6.0_en.sh && sudo bash install.sh

Debian:

wget -O install.sh http://www.aapanel.com/script/install-ubuntu_6.0_en.sh && bash install.sh

Sau khi cài đặt xong sẽ hiển thị thông tin đăng nhập vào Panel để quản lý, bạn lưu lại thông tin để quản lý sau này.

Giao diện quản lý aaPanel

Chúc bạn thành công!

Article ID: 608
Cập nhật gần nhất: 26 Th07, 2020
Lần sửa đổi: 2
Lượt xem: 0