Hướng dẫn hạ cấp phiên bản PHP trên Centos 7

Article ID: 536
Cập nhật gần nhất: 15 Th06, 2020

Vấn đề nâng cấp và hạ cập phiên bản php đã quá quen thuộc, vì không phải mã nguồn website của bạn lúc nào cũng chạy tốt phiên bản php cao nhất, và bản mới nhất hiện tại là php 7.4.

Trong bài viết này mình hướng dẫn bạn tức hạ cấp php 7x xuống 5x và cụ thể mình hạ từ 7.4 xuống 5.6

Trước tiên kiểm tra phiên bản hiện tại bằng lệnh php -v

php -v

Ảnh trên mình kiểm tra phiên bản đang là 7.4 quá cao so với nhu cầu sử dụng là 5.6

Nếu bạn chưa cài đặt kho chứa php repository EPEL REMI thì có thể cài đặt bằng câu lệnh sau:

  • Cài đặt EPEL
yum install https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-7.noarch.rpm
  • Cài đặt REMI
yum install http://rpms.remirepo.net/enterprise/remi-release-7.rpm

Để hạ cấp PHP bạn cần stop webserver, stop service apache hoặc nginx

service nginx stop

Sau khi stop xong bạn cài php56 và các gói, extension cần thiết

yum install php56 yum --enablerepo=remi-php56
yum install -y php-mysql php-cli php-zip php-opcache php-gd php-mcrypt php-ldap php-odbc php-pear php-xml php-xmlrpc php-mbstring php-soap curl curl-devel

Tiếp theo xóa thư mục /usr/bin/php thay vào bằng /usr/bin/php56

rm -rf /usr/bin/php
ln -s /usr/bin/php56 /usr/bin/php

Khởi động lại webserver

service httpd start

Kiểm tra lại version php bằng câu lệnh php -v

Chúc các bạn thành công

Article ID: 536
Cập nhật gần nhất: 15 Th06, 2020
Lần sửa đổi: 1
Lượt xem: 0