Hướng dẫn cài đặt suhosin trên server linux

Article ID: 54
Cập nhật gần nhất: 02 Th03, 2019

Nếu mọi người không biết Suhosin là gì thì có thể tham khảo tại địa chỉ http://www.hardened-php.net/suhosin/. Nói ngắn gọn, Suhosin là một PHP extension giúp tăng cường một số lớp bảo mật và vá một số lỗi nghiêm trọng cho PHP.

Để cài đặt suhosin trên linux bạn các bạn chuẩn bị 1 ly cafe,sau đó,thực hiện theo các bước sau:

1)Dow bản suhosin mới nhất

cd /usr/download   (không có thư mục này thì tự tạo nhé)

# wget http://download.suhosin.org/suhosin-0.9.33.tgz

# tar –zxf

2)Bạn phải chắc là đã cài đặt  php-devel

# yum install php-devel

3) Compile suhosin với php

# cd suhosin-0.9.33
# phpize
#./configure
# make
# make install

# echo ‘extension=suhosin.so’ > /etc/php.d/suhosin.ini

4) Restart lại webserver

# ser­vice httpd restart

5)Kiểm tra lại xem suhosin đã được cài đặt hay chưa :

# php –v

VD:

# php –v

PHP 5.2.17 (cli) (built: Nov 13 2010 16:05:12)
Copy­right © 1997–2006 The PHP Group
Zend Engine v2.1.0, Copy­right © 1998–2006 Zend Tech­nolo­gies
    with Suhosin v0.9.33, Copy­right © 2007, by Sek­tionEins GmbH

Đã rõ ,suhosin đã được cài đặt thành công.

Article ID: 54
Cập nhật gần nhất: 02 Th03, 2019
Lần sửa đổi: 2
Lượt xem: 1269