Hướng dẫn sử dụng lệnh Grep trong Linux

Article ID: 51
Cập nhật gần nhất: 02 Th03, 2019

GREP (Global regular expression print) là lệnh tìm kiếm các dòng có chứa một chuỗi hoặc từ khóa trong file. Trong bài viết này Hostvn sẽ hướng dẫn các bạn cách dùng lệnh grep cơ bản.

  • Cú pháp lệnh :

# grep ‘word’ filename
# grep ‘string1 string2′ filename
# cat otherfile | grep ‘something’
# command | grep ‘something’

  • Tìm kiếm từ trong file:

# grep Port /etc/ssh/sshd_config
# grep -i port  /etc/ssh/sshd_config  ( sử dụng -i nếu bạn không nhớ chính xác là từ viết hoa hay không viết hoa )

  • Đếm số lần xuất hiện của từ tìm kiếm trong file:

#  grep -c Port /etc/ssh/sshd_config

  • Hiển thị số dòng của từ tìm kiếm trong file:

#grep -n Port /etc/ssh/sshd_config

  • Hiện thị tất cả các dòng không chứa từ tìm kiếm  trong file:

# grep -v 22 /etc/ssh/sshd_config

  • Hiển thị tất cả các dòng có từ tìm kiếm đứng đầu trong file:

# grep ^P /etc/ssh/sshd_config

  • Hiển thị tất cả các dòng có từ tìm kiếm đứng cuối trong file:

# grep yes$ /etc/ssh/sshd_config

  • Kết hợp sử dụng với các lệnh khác :

# cat /proc/cpuinfo |grep cpu

Article ID: 51
Cập nhật gần nhất: 02 Th03, 2019
Lần sửa đổi: 1
Lượt xem: 1607