Hướng dẫn chuyển đổi non-www sang www và ngược lại

Article ID: 27
Cập nhật gần nhất: 28 Th02, 2019

Để giải quyết vấn đề này chúng ta sẽ tiến hành chèn thêm đoạn sau trong file .htaccess .

  • Thay đổi www sang non-www :


RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.hostvn.net
RewriteRule ^.*$ https://hostvn.net%{REQUEST_URI} [R=301,L]

  • Thay đổi non-www sang www :


RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^hostvn.net
RewriteRule (.*) http://www.hostvn.net/$1 [R=301,L]

Article ID: 27
Cập nhật gần nhất: 28 Th02, 2019
Lần sửa đổi: 1
Lượt xem: 1540
Also listed in