Hướng dẫn chuyển đổi non-www sang www và ngược lại

Để giải quyết vấn đề này chúng ta sẽ tiến hành chèn thêm đoạn sau trong file .htaccess .


RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.hostvn.net
RewriteRule ^.*$ https://hostvn.net%{REQUEST_URI} [R=301,L]


RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^hostvn.net
RewriteRule (.*) http://www.hostvn.net/$1 [R=301,L]Article ID: 27
Cập nhật gần nhất: 28 Th02, 2019
Lần sửa đổi: 1
Web Hosting -> Hosting Linux -> Hướng dẫn chuyển đổi non-www sang www và ngược lại
https://kb.hostvn.net/hung-dn-chuyn-di-non-www-sang-www-va-nguc-lai_27.html