Hướng dẫn install Zend Optimizer trên server linux cài cpanel hoặc directadmin

Article ID: 56
Cập nhật gần nhất: 02 Th03, 2019

Để install  Zend Optimizer bạn đăng nhập SSH và chạy lệnh như sau

Trên Directadmin các bạn thực hiện như sau :

cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build set zend yes
./build zend

Để install trên Cpanel các bạn thực hiện như sau :

/scripts/installzendopt

Lưu ý:

Zend Guard là tên mới của  Zend Optimizer, và được sử dụng cho các phiên bản mới hơn của php .

Article ID: 56
Cập nhật gần nhất: 02 Th03, 2019
Lần sửa đổi: 2
Lượt xem: 2857
Also listed in