Hướng dẫn install Zend Optimizer trên server linux cài cpanel hoặc directadmin

Để install  Zend Optimizer bạn đăng nhập SSH và chạy lệnh như sau

Trên Directadmin các bạn thực hiện như sau :

cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build set zend yes
./build zend

Để install trên Cpanel các bạn thực hiện như sau :

/scripts/installzendopt

Lưu ý:

Zend Guard là tên mới của  Zend Optimizer, và được sử dụng cho các phiên bản mới hơn của php .Article ID: 56
Cập nhật gần nhất: 02 Th03, 2019
Lần sửa đổi: 2
VPS (Máy chủ ảo) -> VPS Linux -> VPS cPanel -> Hướng dẫn install Zend Optimizer trên server linux cài cpanel hoặc directadmin
https://kb.hostvn.net/hung-dn-install-zend-optimizer-tren-server-linux-cai-cpanel-hoac-directadmin_56.html