Hướng dẫn phục hồi dữ liệu cho các user trong tài khoản reseller DirectAdmin

Article ID: 258
Cập nhật gần nhất: 28 Th02, 2019

Để phục hồi dữ liệu cho các user trong phần Reseller Tools bạn chọn Manage User Backups

Tiếp đó bạn kéo xuống dưới sẽ thấy phần Restore Backup có 3 cột tương ứng với 3 bước và bước 4 là thực hiện:

Step 1: From Where - Bước 1: Bản sao lưu dùng để phục hồi được lưu trữ ở đâu.

Step 2: Select IP - Bước 2: Lựa chọn IP để phục hồi dữ liệu.

Step 3: Select File(s) - Bước 3: Lựa chọn bản sao lưu dùng để phục hồi.

Step 4: Submit - Bước 4: Thực hiện việc phục hồi dữ liệu.

+ Bước 1: Chỉ ra nơi lưu trữ bản sao lưu

Tại bước này bạn có 2 lựa chọn:

- Local( nên để mặc định): Bản sao lưu được lưu trữ trên chính thư mục của Reseller

- Ftp: Bản sao lưu được lưu trữ trên 1 server khác, nếu sử dụng lựa chọn này, bạn phải cung cấp các thông tin sau:

IP: IP của server.

Username và Password: tên đăng nhập và mật khẩu có thể kết nối tới server bằng giao thức FTP.

Remote Path: Thư mục sẽ chứa bản sao lưu trên server đó.

Port: Cổng sử dụng cho giao thức FTP trên server.

+ Bước 2: Lựa chọn IP để phục hồi dữ liệu

Tại bước này bạn có 2 lựa chọn:

- Use the IP stored in the backup( nên để mặc định): Sử dụng IP được lưu trữ trong các bản sao lưu.

- Use the IP from the list: Sử dụng IP đặc biệt khác. Nếu bạn chọn lựa chọn này, cần chú ý 1 điều là IP được lựa chọn phải ở dạng Shared thì bạn mới có thể phục hồi được nhiều người dùng, nếu IP không ở dạng Shared thì bạn chỉ có thể phục hồi được 1 người dùng cho IP đó.

+ Bước 3: Lựa chọn bản sao lưu để phục hồi

Tại bước này sẽ hiển thị danh sách các bản sao lưu đang tồn tại, nếu bạn muốn phục hồi dữ liệu cho user nào thì click vào ô vuông bên cột Select tương ứng với user đó.

+ Bước 4: Sau khi hoàn thành các bước trên bạn chọn Submit để việc phục hồi được tiến hành.

Article ID: 258
Cập nhật gần nhất: 28 Th02, 2019
Lần sửa đổi: 2
Lượt xem: 26
Tags