Hướng dẫn sử dụng Task trong Email Bussines

Article ID: 575
Cập nhật gần nhất: 11 Th07, 2020

Task là một công cụ giúp bạn có thể theo dõi và quản lý các nhiệm vụ dài hạn một cách dễ dàng. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn:

Hướng dẫn sử dụng Task trong Email Bussines

Bước 1: Truy cập vào webmail tạo Task

Bạn đăng nhập vào webmail và chọn New để tạo Task mới

Bước 2: Tạo nội dung Task

Một trang Task mới sẽ hiện ra, bạn có thể nhập vào tiêu đề (Subject) và thông tin nhiệm vụ theo ý mình.

Bước 3: Điều chỉnh các thông số cho Task

Bạn có thể tiến hành điều chỉnh thời gian, trạng thái, mức độ hoàn thành... cho Task của mình.

Sau khi hoàn tất, bạn chọn Save để hoàn tất tạo Task. Bạn có thể tạo nhiều task và sắp xếp công việc một cách hợp lý. Chúc các bạn thành công.

Article ID: 575
Cập nhật gần nhất: 11 Th07, 2020
Lần sửa đổi: 1
Lượt xem: 0