Hướng dẫn thay đổi IP server trên Directadmin

Article ID: 672
Cập nhật gần nhất: 28 Th09, 2020

Vì lý do nào đó bạn đổi IP server, bài viết này HOSTVN sẽ hướng dẫn các bạn cập nhật lại IP server trên Directadmin.

Hướng dẫn thay đổi IP server trên Directadmin

Bước 1: cập nhật license về IP mới

Bạn cần liên hệ với Directadmin hoặc đại lý bạn mua license để cập nhật lại IP mới. Nếu bạn được cấp client ID và license ID mới thì bạn chạy lệnh dưới đây để cập nhật license

cd /usr/local/directadmin/scripts
./getLicense.sh 1234 56789

với 1234 là là client ID và 56789 là license ID mới của bạn.

Bước 2: restart Directadmin

Bạn chạy lệnh sau để restart

service directadmin restart

Bước 3: cập nhật IP mới

Các bạn chạy lệnh sau trong đó 1.2.3.4 là IP cũ và 4.3.2.1 là IP mới

cd /usr/local/directadmin/scripts  
./ipswap.sh 1.2.3.4 4.3.2.1

Bước 4: restart lại service

/etc/init.d/httpd restart
/etc/init.d/nginx restart
/etc/init.d/proftpd restart
/etc/init.d/exim restart
/etc/init.d/dovecot restart

Chúc bạn thành công!

Article ID: 672
Cập nhật gần nhất: 28 Th09, 2020
Lần sửa đổi: 1
Lượt xem: 0