Hướng dẫn thay đổi mật khẩu tài khoản Reseller DirectAdmin

Article ID: 256
Cập nhật gần nhất: 28 Th02, 2019

Để thay đổi mật khẩu tài khoản Reseller, sau khi đăng nhập vào bạn chọn Password:

Sau đó bạn điền mật khẩu cũ, mật khẩu mới vào các ô tương ứng:

Trong đó:

Current Directadmin Password: Mật khẩu hiện tại của tài khoản

Enter Password: Nhập mật khẩu mới

Re-enter Password: Nhập lại mật khẩu mới

Các tùy chọn tiếp theo bạn nên để mặc định, điều này có nghĩa là tài khoản FTP chính, tài khoản cơ sở dữ liệu chính của Reseller cũng sẽ sử dụng mật khẩu mới. Nếu không muốn tài khoản nào bị thay đổi mật khẩu, bạn bỏ chọn tích vào ô tương ứng.

Manage Security Questions: Quản lý câu hỏi bảo mật. Đây là phương thức bảo mật lớp thứ 2 của DirectAdmin, nghĩa là nếu bạn đặt câu hỏi bảo mật và bật chức năng sử dụng câu hỏi bảo mật lên thì khi đăng nhập vào tài khoản Reseller bạn sẽ phải trả lời thêm câu hỏi bảo mật mới có thể sử dụng được tài khoản này. Nếu điều này cần thiết với bạn, ấn vào liên kết Manage Security Questions

Để thêm câu hỏi bảo mật bạn sử dụng Add new Sercurity Option. Nếu muốn sử dụng câu hỏi sẵn có của hệ thống bạn ấn vào What is the name of your favorite childhood friend? Sẽ có 1 danh sách các câu hỏi bảo mật sẵn có được xổ xuống. Nếu bạn muốn tự đặt câu hỏi bảo mật thì ấn vào tùy chọn bên dưới Custom Question.

Tiếp đó bạn gõ câu trả lời cho câu hỏi bảo mật vào ô Answer và chọn Add

Tiếp đó bạn ấn vào Back để quay lại trang Quản lý câu hỏi bảo mật. Lúc này câu hỏi bảo mật chúng ta vừa đặt đã hiển thị trên phần danh sách các câu hỏi bảo mật. Nếu bạn muốn đặt thêm các câu hỏi bảo mật khác, tiếp tục làm các bước như trên.

Trong phần Security Question, bạn có thể thay đổi câu trả lời của câu hỏi bảo mật, hoặc xóa hẳn câu hỏi bảo mật đó đi.

Để thay đổi câu trả lời của câu hỏi bảo mật, bạn ấn vào ô vuông ở cột Select và viết câu trả lời vào ô chữ nhật cạnh chữ Set to, sau đó chọn Set to:

Để xóa câu hỏi bảo mật, bạn ấn vào ô vuông ở cột Select và chọn Delete:

Sau khi tạo xong câu hỏi bảo mật, để câu hỏi bảo mật có hiệu lực thì trong phần Security Question options bạn phải tích chọn dòng đầu tiên, sau đó ấn Save để lưu cấu hình hiện tại.

Sau đó bạn có thể Log out tài khoản ra và đăng nhập lại, sẽ xuất hiện câu hỏi bảo mật. Bạn gõ câu trả lời vào ô trống rồi chọn Submit để có thể vào được trang quản lý của Reseller:

Nếu bạn không muốn sử dụng câu hỏi bảo mật sau khi đăng nhập vào tài khoản thì trong phần Security Question options ở trên, chỉ cần bỏ chọn dòng đầu tiên, sau đó chọn Save để lưu lại cấu hình.

Article ID: 256
Cập nhật gần nhất: 28 Th02, 2019
Lần sửa đổi: 2
Lượt xem: 17
Tags