Hướng dẫn update version Directadmin thủ công

Article ID: 1027
Cập nhật gần nhất: 04 Th01, 2024

Nếu lệnh da update không thực hiện update DirectAdmin được (do nó không có trong các bản cài đặt DirectAdmin cũ) hoặc bạn muốn toàn quyền kiểm soát quy trình update DirectAdmin có thể được nâng cấp hoàn toàn thủ công. Hôm nay Hostvn sẽ hướng dẫn các bạn update thủ công. 

Bước 1: Đăng nhập vào SSH.

Để cài đặt các bạn đăng nhập SSH vào VPS hoặc server

Bước 2: Update version Directadmin.

Bạn thực hiện các câu lệnh dưới với quyền root:

CHANNEL=current       #(có thể chọn alpha, beta, current, stable)

OS_SLUG=linux_amd64      #(có thể chọn linux_amd64, rhel8_amd64, rhel7_amd64, debian10_amd64, …)

COMMIT=$(dig +short -t txt "$CHANNEL-version.directadmin.com" | sed 's|.*commit=\([0-9a-f]*\).*|\1|')

FILE="directadmin_${COMMIT}_${OS_SLUG}.tar.gz"  #(tạo tên các gói tải xuống từ các biến ở trên )

curl --location --progress-bar --connect-timeout 10 "https://download.directadmin.com/${FILE}" --output "/root/${FILE}"

#(tải xuống bản directadmin vào thư mục root)

tar xzf "/root/${FILE}" -C /usr/local/directadmin

#( giải nén package đã tải xuống vào thư mục /usr/local/directadmin )

/usr/local/directadmin/directadmin permissions || true

/usr/local/directadmin/scripts/update.sh

service directadmin restart

Sau khi thực hiện xong các câu lệnh trên, để kiểm tra việc update thành công hay chưa ta chạy lệnh sau:

/usr/local/directadmin/directadmin c | grep -i 'version='

Như vậy Hostvn đã hướng dẫn các bạn update version Directadmin thù công bằng lệnh. Chúc các bạn thành công!

Article ID: 1027
Cập nhật gần nhất: 04 Th01, 2024
Lần sửa đổi: 4
Lượt xem: 0