Hướng dẫn xuất cơ sở dữ liệu SQL Server để import trên phiên bản thấp hơn

Article ID: 442
Cập nhật gần nhất: 14 Th11, 2019

Khi bạn cố gắng import cơ sở dữ liệu được xuất ra từ SQL Server phiên bản cao hơn vào SQL Server phiên bản cũ (Ví dụ import file được xuất ra từ SQL Server 2017 vào SQL Server 2012), có thể bạn sẽ nhận được thông báo lỗi sau:

Msg 1813, Level 16, State 2, Line 1 
Could not open new database 'DatabaseName'. CREATE DATABASE is aborted. 
Msg 948, Level 20, State 1, Line 1 
The database 'DatabaseName' cannot be opened because it is version 655. This server supports version 611 and earlier. A downgrade path is not supported.

Sở dĩ có thông báo lỗi này là vì SQL Server không cho phép bạn import cơ sở dữ liệu từ phiên bản SQL Server cao hơn sang phiên bản SQL Server thấp hơn.

Tuy nhiên, có một vài biện pháp có thể giúp bạn hạ cấp cơ sở dữ liệu từ phiên bản SQL Server cao hơn xuống SQL Server phiên bản thấp hơn. Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn  hạ cấp cơ sở dữ liệu từ phiên bản SQL Server cao hơn xuống SQL Server phiên bản thấp hơn.

Nội dung bài viết này sẽ giả định trường hợp xuất cơ sở dữ liệu từ SQL Server 2017 để có thể import trên SQL Server 2012:

Click chuột phải vào database của các bạn -> Task -> Generate Scripts...

Tại tab Generate and Publish Scripts chọn Next

Các bạn tích vào ô Script entire database and all database objects và bấm Next

Tại tab Set Scripting Options  các bạn click vào nút Advanced

Tại khung Advanced Scripting Options các bạn thiết lập như sau :

- ANSI Padding => True

- Script for Server Version => SQL Server 2012

 Script Foreign Keys => True

- Script Indexes => True

- Script Primary Keys => True

- Script Unique Keys => True

- Types of data to script => Scema and data

Sau khi thiết lập các bạn bấm OK để đóng của sổ Advanced Scripting Options . Tại cửa sổ Set Scripting Options phần File name các bạn có thể trọn vị trí muốn lưu file scripts sau khi xuất.

Sau đó các bạn bấm Next

Khi các tập lệnh được tạo thành công, chọn nút Finish  để đóng cửa sổ Generate and Publish Scripts.

Lúc này sẽ có một file script.sql được tạo tại đường dẫn Target đã chọn ở bước trước

Chúc quý khách thành công.

Article ID: 442
Cập nhật gần nhất: 14 Th11, 2019
Lần sửa đổi: 3
Lượt xem: 0
Tags