Hướng dẫn resize phân vùng /tmp

Article ID: 41
Cập nhật gần nhất: 02 Th03, 2019

Trong bài viết này, Hostvn sẽ hướng dẫn các bạn thay đổi dung lượng phần vùng /tmp thông qua scripts của cPanel. Các bạn làm tuần tự theo các bước dưới đây để tránh gặp lỗi trong quá trình resize.

1. Đầu tiên các bạn cần connect tới vpsserver .

2. Các bạn chỉnh dung lượng mà các bạn muốn thay đổi

root@vps [~]# nano /scripts/securetmp
tmp1

Thay đổi giá trị dung lượng ở dòng ” my $tmpdsksize “

tmp2

3.  Stop các service :
root@vps [~]# service mysql stop

root@vps [~]# service httpd stop

4. Kiểm tra và kill các process :

root@vps [~]# pstree -p | grep tailwatchd
|-tailwatchd(22997)
root@vps [~]# kill -9 22997
root@vps [~]# umount /var/tmp

root@vps [~]# fuser -cu /tmp
/tmp:                16944(mysql)
root@vps [~]# kill -9 16944
root@vps [~]# umount /tmp
root@vps [~]# rm -rf /usr/tmpDSK

5. Chạy script resize của cPanel :

root@vps [~]# /scripts/securetmp –auto

6. Start lại các service và kiểm tra xem /tmp đã được resize chưa :

root@vps [~]# service mysql start

root@vps [~]# service httpd start

root@vps [~]# rebootArticle ID: 41
Cập nhật gần nhất: 02 Th03, 2019
Lần sửa đổi: 1
Lượt xem: 1923
print  In ra email  Subscribe email  Mail cho bạn bè share  Chia sẻ pool  Add to pool
Trước     Tiếp theo
Hướng dẫn xóa toàn bộ Mail Queue trên Server Linux       Hướng dẫn hạ cấp phiên bản PHP trên Centos 7