Hướng dẫn tăng các thông số PHP trong hosting cPanel

Article ID: 450
Cập nhật gần nhất: 18 Th07, 2019

Để tăng các thông số PHP trong hosting sử dụng cPanel các bạn làm như sau:

Bước 1: Đăng nhập vào cPanel

Bước 2: Chọn Select PHP Version

Bước 3: Chọn Switch To PHP Options và tăng các thông số cần thiết

Các thông số có thể điều chỉnh:

max_execution_time
max_input_time
max_input_vars
memory_limit
post_max_size
upload_max_filesize

Chúc quý khách thành công.

Article ID: 450
Cập nhật gần nhất: 18 Th07, 2019
Lần sửa đổi: 2
Lượt xem: 0
Tags