Kiểm tra dung lượng trên ổ cứng VPS Linux và CenOS

Article ID: 945
Cập nhật gần nhất: 30 Th05, 2022

Tên VPS Linux và CenOS đều cung cấp các câu lệnh để có thể kiểm tra và quản lý dung lượng của toàn bộ VPS một cách hợp lý mà không cần cài thêm plugin nào. Câu lệnh để kiểm tra là  “df” (disk filesystem) và “du” , nó được dùng để kiểm tra toàn bộ thông tin về lượng ổ cứng khả dụng và lượng ổ cứng đã dùng của các file hệ thống trên Linux, CenOS.

1. LỆNH DF HỖ TRỢ TRONG VPS BẰNG CÂU LỆNH “DF -HELP”

Sau đây là những lệnh “df ” hay sử dụng khi quản trị hệ thống Linux, CenOS .

 • df -h: Hiển thị dung lượng đĩa dưới dạng GB (trừ khi nó ít hơn 1 GB, nó sẽ hiển thị MB hoặc B).
 • df -m: Tương tự như df -h chỉ khác là hiện thị thông tin dung lượng bằng MB.
 • df -k: Tương tự như df -h chỉ khác là hiện thị thông tin dung lượng bằng KB.
 • df -T: Tùy chọn này sẽ cho bạn biết loại của file system type (cột mới sẽ hiện lên).
 • df -ht /home: Tùy chọn này, bạn sẽ biết thông tin của một file system được chỉ định.
 • df -i: xem thông tin Inodes (tổng số lượng file và folder) trên VPS
 • df –help: Sẽ hiển thị tất cả thông tin hữu ích khác mà có thể giúp bạn sử dụng với command này

Xem toàn bộ cây lệnh df hỗ trợ trong vps bằng câu lệnh “df -help”

2. CÂU LỆNH “DF -H” TRÊN LINUX VÀ CENOS

Bằng cách sử dụng hậu tố “-h” trong lệnh df” cụ thể là “df -h” cho ta thông số ở chế độ chi tiết  về bytes, mega bytes and giga bytes của các thư mục lớn.

Kết quả trả về dưới dạng bảng gồm các thông tin sau

 • FileSystem – tên của file trên hệ thống
 • Size – dung lượng tổng của một filesystem
 • Used – Cho biết đĩa đã sử dụng bao nhiêu dung lượng trong một file system.
 • Available – Cho biết đĩa còn trống bao nhiêu dung lượng trong một file system.
 • Use% – Cho biết tỉ lệ phần trăm dung lượng đã được dùng..
 • Mounted On – Cột cuối cùng cho biết file system mount vào đâu.

Câu lệnh “df -h” trên Linux và CenOS

3. KIỂM TRA SÂU HƠN VỚI CÂU LỆNH “DU” TRÊN LINUX VÀ CENOS

 • Lệnh du: kiểm tra dung lượng sử dụng vps
 • Lệnh sort: sắp xếp lại các dòng của file text hoặc input data
 • Lệnh head: kiểu hiển thị dữ liệu từ trên xuống.

Các tham số thường sử dụng với câu lệnh du

 • Tham số -h (du -h): Hiện kết quả với định dạng quen thuộc với người dùng (ví dụ: 1K, 234M, 2G).
 • Tham số -s (du -s): Chỉ hiện thống kê chung kết quả kiểm tra của lệnh du.
 • Tham số -x (du -x): Bỏ qua thư mục khác định dạng file hệ thống của hệ điều hành.
 • Tham số -r (sort -r): Đảo ngược kết quả so sánh.
 • Tham số -h (sort -h): So sánh bằng tham số điều chỉnh đơn vị đo lường quen thuộc (K, M, G). Chỉ áp dụng cho lệnh sort cài thêm theo giấy phép phần mềm GNU.
 • Tham số -10 hoặc -n 10 (head -10 hoặc head -n 10): Hiển thị 10 dòng đầu tiên của kết quả tìm kiếm.

Kiểm tra dung lượng của một thư mục

du -sh /foldername/

Ví dụ: du -sh /var

Hiền thị 10 file/thư mục có dung lượng lớn nhất  trong thư mục

du -a /home/ | sort -n -r | head -n 10

Hiển thị thông tin dưới dạng MB và KB thay vì kiểu byte mặc định:

cd /path

du -hsx * | sort -rh | head -10

Lưu ý:

 • Các lệnh trên chỉ sử dụng được khi hệ điều hành có cài đặt sort, nếu không thì bạn có thể dùng lệnh dưới đây:
 • Nếu không được bạn dùng câu lệnh sau:

for i in G M K; do du -ah | grep [0-9]$i | sort -nr -k 1; done | head -n 11

Lệnh tìm kiếm file có dung lượng lớn nhất trong thư mục

find /duong_dan_thu_muc -printf '%s %p\n'| sort -nr | head -10

find . -printf '%s %p\n'| sort -nr | head -10

Chỉ hiển thị file, không hiển thị thư mục thì các bạn dùng lệnh:

find /duong_dan_thu_muc -type f -printf '%s %p\n'| sort -nr | head -10

hoặc

find /duong_dan_thu_muc -type f -iname "*.mp4" -printf '%s %p\n'| sort -nr | head -10

Article ID: 945
Cập nhật gần nhất: 30 Th05, 2022
Lần sửa đổi: 3
Lượt xem: 0