Kiểm tra dung lượng trên ổ cứng VPS Linux và CenOS

Tên VPS Linux và CenOS đều cung cấp các câu lệnh để có thể kiểm tra và quản lý dung lượng của toàn bộ VPS một cách hợp lý mà không cần cài thêm plugin nào. Câu lệnh để kiểm tra là  “df” (disk filesystem) và “du” , nó được dùng để kiểm tra toàn bộ thông tin về lượng ổ cứng khả dụng và lượng ổ cứng đã dùng của các file hệ thống trên Linux, CenOS.

1. LỆNH DF HỖ TRỢ TRONG VPS BẰNG CÂU LỆNH “DF -HELP”

Sau đây là những lệnh “df ” hay sử dụng khi quản trị hệ thống Linux, CenOS .

Xem toàn bộ cây lệnh df hỗ trợ trong vps bằng câu lệnh “df -help”

2. CÂU LỆNH “DF -H” TRÊN LINUX VÀ CENOS

Bằng cách sử dụng hậu tố “-h” trong lệnh df” cụ thể là “df -h” cho ta thông số ở chế độ chi tiết  về bytes, mega bytes and giga bytes của các thư mục lớn.

Kết quả trả về dưới dạng bảng gồm các thông tin sau

Câu lệnh “df -h” trên Linux và CenOS

3. KIỂM TRA SÂU HƠN VỚI CÂU LỆNH “DU” TRÊN LINUX VÀ CENOS

Các tham số thường sử dụng với câu lệnh du

Kiểm tra dung lượng của một thư mục

du -sh /foldername/

Ví dụ: du -sh /var

Hiền thị 10 file/thư mục có dung lượng lớn nhất  trong thư mục

du -a /home/ | sort -n -r | head -n 10

Hiển thị thông tin dưới dạng MB và KB thay vì kiểu byte mặc định:

cd /path

du -hsx * | sort -rh | head -10

Lưu ý:

for i in G M K; do du -ah | grep [0-9]$i | sort -nr -k 1; done | head -n 11

Lệnh tìm kiếm file có dung lượng lớn nhất trong thư mục

find /duong_dan_thu_muc -printf '%s %p\n'| sort -nr | head -10

find . -printf '%s %p\n'| sort -nr | head -10

Chỉ hiển thị file, không hiển thị thư mục thì các bạn dùng lệnh:

find /duong_dan_thu_muc -type f -printf '%s %p\n'| sort -nr | head -10

hoặc

find /duong_dan_thu_muc -type f -iname "*.mp4" -printf '%s %p\n'| sort -nr | head -10Article ID: 945
Cập nhật gần nhất: 30 Th05, 2022
Lần sửa đổi: 3
VPS (Máy chủ ảo) -> VPS Linux -> Kiểm tra dung lượng trên ổ cứng VPS Linux và CenOS
https://kb.hostvn.net/kim-tra-dung-lung-tren-cng-vps-linux-va-cenos_945.html